นโยบายความเป็นส่วนตัว

GR PHOTO FESTIVAL

แก้ไขล่าสุด: 21 ตุลาคม 2022

คำนำ:


Ricoh Imaging Company, Ltd. และบริษัทย่อยและบริษัทในเครือของเรา (“Ricoh” หรือ “เรา”) เคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ และมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวด้วยการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย”)

นโยบายนี้อธิบายแนวทางปฏิบัติของเราในการเก็บรวบรวม ใช้ รักษา คุ้มครอง และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากคุณหรือที่คุณอาจให้ไว้เมื่อคุณสมัครเข้าร่วมการประกวด GR PHOTO FESTIVAL (“การประกวด”) นโยบายนี้จะใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านการประกวดไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ประเทศใดก็ตาม

โปรดอ่านนโยบายนี้อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติของเราในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว (ดูด้านล่าง) ดังนั้นโปรดตรวจสอบนโยบายเป็นครั้งคราวเพื่อดูการอัปเดตล่าสุด

1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณหรือบุคคลอื่นเป็นปัจเจกบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ IP ตำแหน่งที่ตั้งหรือข้อบ่งชี้อื่นๆ ที่คุณหรือบุคคลอื่นอาจได้รับการติดต่อทางออนไลน์หรือออฟไลน์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมอาจรวมถึงชื่อ เพศ อายุ ประเทศหรือเมืองที่คุณอาศัยอยู่ ที่อยู่อีเมล บัญชี Instagram ผลงานที่ส่งประกวด ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายภาพ จากนั้นเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมสำหรับผู้ชนะเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วยที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์

เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล “ประเภทพิเศษ” ใดๆ เกี่ยวกับตัวคุณ (เช่น เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ศาสนาหรือความเชื่อทางปรัชญา รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ และข้อมูลทางพันธุกรรมและชีวภาพ)
2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณอย่างไร
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อคุณสมัครเข้าประกวดหรือคุณได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะ
3. ทำไมเราจึงเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายและด้วยความเป็นธรรมเท่านั้นเพื่อทำการจัดการประกวดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราแก่ผู้ที่ต้องการรับข้อมูลดังกล่าว ตารางด้านล่างแสดงหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และฐานกฎหมายที่ใช้:
วัตถุประสงค์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ฐานกฎหมาย
การแจ้งผลการตัดสินไปยังผู้ชนะ
การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกวด
การสอบถามเกี่ยวกับผลงานที่ส่งประกวด
สถิติการประกวด
การส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับการประกวด
การจัดทำข้อมูลสถิติ
จดหมายข่าวเพื่อประกาศการประกวดครั้งต่อไป
ชื่อ เพศ อายุ ประเทศหรือเมืองที่คุณอาศัยอยู่ ที่อยู่อีเมล บัญชี Instagram ผลงานที่ส่งประกวด ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ การปฏิบัติตามสัญญา
การประกาศผลงานที่ชนะรางวัล
การเก็บบันทึกและการตีพิมพ์ผลงานที่ได้รับรางวัล
ชื่อ ประเทศหรือเมืองที่คุณอาศัยอยู่ ผลงานที่ส่งประกวด ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายภาพ การปฏิบัติตามสัญญา
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา (สำหรับผู้ที่ต้องการรับเท่านั้น) ชื่อ ที่อยู่อีเมล บัญชี Instagram การปฏิบัติตามสัญญา

นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น เราอาจใช้ผลงานของคุณ ชื่อผลงาน และชื่อของคุณเพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและวัฒนธรรมการทำงานโดยทั่วไป
นอกจากนี้ เราอาจใช้ผลงานของคุณ ชื่อผลงาน และชื่อของคุณในสื่อต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา ซึ่งประกอบด้วยสื่อนำเสนอ เว็บไซต์ภายใน นิทรรศการผลงานที่บริษัท
นอกจากนี้ เราอาจใช้เนื้อหาที่ตอบโดยสมัครใจในแบบสอบถามเป็นข้อมูลอ้างอิงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา
ชื่อของผู้ชนะจะถูกโพสต์ลงบนเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกวดเมื่อมีการนำเสนอผลงานที่ชนะรางวัล นอกจากนี้ ยังอาจใช้เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ร้องขอ อย่างเช่นเรื่องการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เป็นต้น
4. การเปิดเผยข้อมูลของคุณ
เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับประเภทผู้รับดังต่อไปนี้ตามขอบเขตที่จำเป็นในการจัดการประกวดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราแก่ผู้ที่ต้องการรับข้อมูล:
 • คณะกรรมการตัดสิน: เพื่อใช้ตัดสินผลงานที่ส่งประกวด
 • คู่ค้าทางธุรกิจหรือบริษัทในเครือ: เปิดเผยต่อบริษัทอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา ประกอบด้วยบริษัทในเครือ บริษัทย่อย ผู้จัดจำหน่าย ที่ปรึกษา คู่ค้า และที่ปรึกษาที่อยู่ภายใต้สัญญาผูกมัดในการรักษาความลับและมาตรการรักษาความปลอดภัย
 • การถ่ายโอนธุรกิจ: เปิดเผยต่อผู้ซื้อหรือผู้สืบทอดในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร การเลิกกิจการ หรือการขายหรือโอนธุรกิจหรือสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดของเรา
 • หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย: เปิดเผยต่อหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานของรัฐ ศาล หรือหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ตามที่กำหนดหรือที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อมีคำร้องขอ เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาล กฎหมาย หรือกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอของรัฐบาลหรือข้อบังคับต่างๆ
 • ผู้ถือหุ้นใหญ่: หากเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นหรือเหมาะสมในการคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Ricoh ลูกค้า ผู้ใช้งาน หรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น หน่วยงานกำกับดูแลการฉ้อโกง เป็นต้น
5. การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ
เราตั้งอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ดังนั้น เมื่อคุณเป็นผู้สมัครจาก EEA และให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะถูกถ่ายโอนออกนอกเขต EEA เพื่อให้เราสามารถรับและเข้าถึงได้

เราใช้บริการหน่วยงานภายนอกที่ตั้งอยู่นอกเขต EEA ที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการดำเนินกิจกรรมที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานภายนอก ณ ปัจจุบันในประเทศ ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา เมื่อใดก็ตามที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังหนึ่งในหน่วยงานภายนอกเหล่านี้ เราขอรับรองว่าเราจะดำเนินมาตรการป้องกันต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งข้อ:
 • เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่คณะกรรมาธิการยุโรปให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอเท่านั้น
 • ในกรณีที่เราใช้ผู้ให้บริการบางราย เราอาจใช้เอกเทศสัญญาที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแบบเดียวกับที่มีในยุโรป
 • ในกรณีที่เราใช้ผู้ให้บริการที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เราอาจถ่ายโอนข้อมูลให้พวกเขา หากพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกรอบข้อตกลง Privacy Shield ซึ่งกำหนดให้พวกเขาต้องให้ความคุ้มครองที่คล้ายคลึงกันกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ร่วมกันระหว่างยุโรปและสหรัฐอเมริกา
 • โปรดส่งอีเมลถึงเราตามข้อมูลที่ติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 15 ของนโยบายนี้ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้เมื่อถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจาก EEA
6. ทางเลือกของคุณและการยกเลิก
เราอาจส่งข้อความอีเมลถึงคุณเป็นครั้งคราวเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล การอัปเดตที่เกี่ยวข้องกับการประกวด

คุณสามารถ “ยกเลิก” การรับอีเมลจากเราได้ตลอดเวลาโดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่อยู่ในอีเมลของคุณหรือโดยตอบกลับอีเมลเพื่อแจ้งคำขอยกเลิกของคุณ และเราจะทำการเปลี่ยนแปลงตามที่ร้องขอ ไม่ว่าคุณจะยกเลิกการรับอีเมลหรือไม่ เราขอสงวนสิทธิในการส่งอีเมลหรือติดต่อคุณเกี่ยวกับข้อมูล ประกาศหรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกวด
7. การเก็บรักษาข้อมูล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวม ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย การทำบัญชี หรือการจัดทำรายงาน สำหรับการกำหนดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เราจะพิจารณาจากปริมาณ ลักษณะ และความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเราจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นได้ด้วยวิธีการอื่นหรือไม่ และข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8. สิทธิตามกฎหมายของคุณ
การใช้สิทธิต้องได้รับการประเมินเป็นรายกรณีภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมาย คุณมีสิทธิทางกฎหมายบางข้อภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยสิทธิดังต่อไปนี้:
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล: คุณสามารถขอสำเนาและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเกี่ยวกับตัวคุณ
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูล: คุณสามารถขอแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนได้
 • สิทธิในการลบข้อมูล: คุณสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่ไม่มีเหตุผลที่ดีในการประมวลผลต่อไปหรือหากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เราอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอเพื่อลบข้อมูลของคุณได้เสมอไปด้วยเหตุผลทางกฎหมายบางประการ ซึ่งจะมีการแจ้งให้คุณทราบ
 • สิทธิในการจำกัดข้อมูล: คุณสามารถขอให้เราหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้หาก: (ก) คุณต้องการให้เราพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล (ข) การใช้ข้อมูลนั้นผิดกฎหมาย แต่คุณไม่ต้องการให้ลบข้อมูล (ค) เมื่อคุณต้องการให้เราระงับเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย หรือ (ง) คุณได้คัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราจำเป็นต้องตรวจสอบว่าเรามีเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล: คุณสามารถคัดค้านในการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะตัวของคุณ คุณมีสิทธิคัดค้านข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง
 • สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล: คุณสามารถขอสำเนาและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับคุณหรือหน่วยงานภายนอกได้ สิทธินี้ใช้ได้เฉพาะกับข้อมูลอัตโนมัติที่คุณยินยอมให้เราประมวลผล หรือในกรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำสัญญากับคุณ
 • สิทธิที่จะไม่อยู่ภายใต้การตัดสินใจโดยอัตโนมัติ: คุณมีสิทธิที่จะไม่อยู่ภายใต้การตัดสินใจบนพื้นฐานของการประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว ซึ่งรวมถึงการจัดทำโปรไฟล์ซึ่งทำให้การตัดสินใจจะมีผลทางกฎหมายกับคุณหรือสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะเดียวกัน
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: ในกรณีที่คุณให้ความยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมของคุณ (การใช้สิทธินี้ไม่ส่งผลต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนที่จะมีการเพิกถอนความยินยอมของคุณ)
 • คุณอาจส่งอีเมลถึงเราตามข้อมูลที่ติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 15 ของนโยบายนี้เพื่อใช้สิทธิทางกฎหมายของคุณ หากคุณไม่พอใจกับการตอบสนองของเราหรือเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คุณอาจติดต่อหรือยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจหรือหาแนวทางแก้ไขอื่นๆ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. สิทธิในรัฐแคลิฟอร์เนีย
หากคุณเป็นผู้อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย กฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนียอาจให้สิทธิเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของรัฐแคลิฟอร์เนีย เข้าไปที่ [https://www.ricoh-imaging.com/en/grphotofestival/2022/privacypolicy_cr.html]
10. ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนอกประเทศญี่ปุ่น [สำหรับผู้อาศัยในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น]
เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้แก่ผู้ให้บริการ คณะกรรมการตัดสิน และคู่ค้าทางธุรกิจหรือบริษัทในเครือนอกประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ รายชื่อหน่วยงานภายนอกประเทศญี่ปุ่นและวัตถุประสงค์ในการใช้จะแสดงอยู่ในรายการตามตารางด้านล่าง เราอาจตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลเป็นครั้งคราว

รายการ
ชื่อของหน่วยงานและนโยบายความเป็นส่วนตัว วัตถุประสงค์ในการใช้ ประเทศ
Ricoh Imaging Americas Corporation เพื่อตัดสินผลงานที่เข้าประกวด สหรัฐอเมริกา
Ricoh Imaging Europe S.A.S. เพื่อตัดสินผลงานที่เข้าประกวด ฝรั่งเศส
Ricoh Imaging China Co., Ltd. เพื่อตัดสินผลงานที่เข้าประกวด สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะกรรมการตัดสินที่แสดงในคู่มือการประกวด เพื่อตัดสินผลงานที่เข้าประกวด ตามที่แสดงในคู่มือการประกวด

เข้าไปที่ “การตรวจสอบระบบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศ” บนเว็บไซต์ของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดูรายละเอียดเรื่องระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ

แต่ละหน่วยงานได้ดำเนินการทุกขั้นตอนเพื่อปฏิบัติตามหลักปฏิบัติแปดประการของ OECD ที่กำหนดไว้ในหลักปฏิบัติของ OECD ว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและการไหลเวียนของข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน
11. ความปลอดภัยของข้อมูล
เราได้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสูญหาย ไม่ให้มีการใช้หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปิดเผย นอกจากนี้ เรายังจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เฉพาะพนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้าง และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ที่มีความจำเป็นทางธุรกิจเท่านั้น พวกเขาจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำแนะนำของเราเท่านั้นและมีหน้าที่ในการรักษาความลับ

น่าเสียดายที่การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ปลอดภัยทั้งหมด แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ส่งไปยังเว็บไซต์ของเราได้ การส่งข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เราจะไม่รับผิดชอบต่อการหลีกเลี่ยงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ในบริการ
12. เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี
เราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยเจตนา หากคุณอายุต่ำกว่า 13 ปี คุณไม่ควรส่งข้อมูลส่วนบุคคลมาให้เรา หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยไม่มีการยืนยันความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะลบข้อมูลนั้น หากคุณเชื่อว่าเราอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลจากหรือเกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี โปรดส่งอีเมลถึงเราตามข้อมูลที่ติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 15 ของนโยบายนี้
13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
เราอาจปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราว วันที่แก้ไขนโยบายนี้ครั้งล่าสุดจะระบุไว้ที่ด้านบนของหน้า และข้อตกลงของนโยบายนี้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ดังกล่าว
14. ข้อความที่ใช้ควบคุม
ภาษาที่ใช้ในนโยบายนี้คือภาษาอังกฤษ นโยบายนี้ยึดถือต้นฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น และการแปลใดๆ ของนโยบายไม่มีผลต่อสัญญาหรือผลกระทบอื่นๆ
15. ข้อมูลที่ติดต่อ
Ricoh Imaging Company, Ltd. เป็นผู้ควบคุมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลมาประมวลผลภายใต้นโยบายนี้ หากมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายนี้และแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเราที่:
Ricoh Imaging Company, Ltd. GR PHOTO FESTIVAL Management Office
อีเมล: grphotofestival2022@gmail.com
ที่อยู่: 1-3-6, Nakamagome, Ohta-ku, Tokyo, 143-8555 ญี่ปุ่น

Page top